Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2013

roulies
5828 5573 420
Reposted fromDoopamina Doopamina
roulies
5890 d45b 420
Reposted fromfuckyourself fuckyourself
roulies
5891 2182 420
Reposted fromkonwalia konwalia
roulies
5939 c417 420
Reposted fromrosewhiff rosewhiff

January 01 2013

roulies
4597 4855 420
roulies
roulies
0180 c497 420
roulies
2149 fdff 420
Zrozumiałem, że jej nie kocham.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viapouler pouler
roulies
2486 2785 420
Przepaść.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viapouler pouler

December 31 2012

roulies
0999 0c7d 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viasteffs steffs
roulies
1027 7c98 420
Reposted fromIriss Iriss viaangie10naughts angie10naughts
roulies
0186 26c0 420
roulies
Wszystko, czym straszą nas na ziemi, czym szantażują nas bez przerwy, to bluff. żadnych cierpień, żadnych wyrzutów, żadnych rachunków sumienia. Trochę szumu w uszach i koniec.
— Marek Hłasko, 'Namiętnosci'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe
roulies
8329 b22a
Reposted fromzielono zielono viavardia vardia
roulies
9390 79a8 420
Reposted frombvllshit bvllshit

December 30 2012

roulies
7980 d33c 420
Reposted fromwithoutface withoutface
roulies
- Powiedz sobie, że życie to pudełko czekoladek.
- Czasem nie bardzo rozumiem, o czym ty
mówisz. Pewnie dlatego, że jestem głupi.
- W pudełku są różne czekoladki, jedne się lubi, inne mniej. Najpierw zjada się te ulubione i zostają tylko te, za którymi się nie przepada. Zawsze tak myślę, kiedy jest mi cięko. Jeżeli teraz się z tym uporam, potem będzie łatwiej. Życie jest jak pudełko czekoladek.
— Haruki Murakami, 'Norwegian Wood'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe
roulies
3711 cb85 420
Reposted fromzielono zielono
roulies
3712 3582 420
Reposted fromfirefly31 firefly31
roulies
Dlaczego cierpię przez decyzje podjęte nie przeze mnie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl